Lublin, dnia 15.05.2024 r.
Zamawiający:
Kościół Rektoralny pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie
ul. Królewska 9
20-109 Lublin
Zapytanie ofertowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektu Kościoła Rektoralnego pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie” w ramach dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dokumentacja Projektowa
Uwaga – niniejsze postępowanie nie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).  Kościół Rektoralny pw. Św. Piotra Apostoła w Lublinie, występujące jako Beneficjent projektu pn.: „Termomodernizacja obiektu Kościoła Rektoralnego pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie”, ogłasza o wszczęciu postępowania zmierzającego do wyłonienia podmiotu do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (w tym m.in.: projekt termomodernizacji budynku, projekt modernizacji instalacji c.o. i źródła ciepła) dla projektu pn.: „Termomodernizacja
obiektu Kościoła Rektoralnego pw. św. Piotra Apostoła w Lublinie”, współfinansowanego z dotacji oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zakres rzeczowy planowanego projektu jest zgodny z zapisami Umowy dofinansowania w formie dotacji nr 1883/2023/Wn03/OA-tr-ku/D oraz w formie pożyczki nr 1884/2023/Wn03/OA-tr-ku/P i zawiera:  Termomodernizacją ścian zewnętrznych – Ocieplenie ścian w gruncie – ściany w podpiwniczeniu. Materiałem izolującym będą płyty styrodurowe o grubości 10 cm. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany U = 0,194;
 Ocieplenie ścian wewnętrznych między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi . Materiałem izolującym będą płyty styropianowe frezowane układane metodą BSO grubości 12 cm . Współczynnik przenikania ciepła U = 0,263;
 Ocieplenie dachu od spodu wełną mineralną zabezpieczona płytą kartonowo-gipsową. Materiałem izolującym będą płyty wełny mineralnej grubości 25 cm Współczynnik przenikania ciepła U = 0,15;
 Ocieplenie stropodachu z wierzchu płytami styropianowymi laminowanymi papą . Grubości izolacji 25 cm Współczynnik przenikania ciepła U = 0,144;
 Wymiana okien zewnętrznych na nowe o współczynniku U=0,9 W/m2K (19 szt.);
 Wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o współczynniku U=1,3 W/m2K (2 szt.);
 Wymiana istniejącego kotła gazowego na nowy kondensacyjny kocioł gazowy o mocy ok 60 kW;
 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17,5 kW;
 Zespół sterujący zasileniem obiegu c.o. ogrzewania podłogowego i grzejników;
 Montaż w pomieszczeniach ekspozycji w podpiwniczeniu centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła i osuszaniem , z nagrzewnicą elektryczna o wydajności ok 400 m3/h;
 Montaż systemu zarządzania energią elektryczną i energią cieplną bez liczników. System BMS: wpięcie głowic grzejnikowych, przekładki prądowe, pulpit sterowniczy, rozdzielnia elektryczna , moduł komunikacji sterownik, czujnik termp. i warunków atmosferycznych zewnętrzny i wewnętrzny sterownik główny (BACnet IP, BACnet MS/TP , lonWorks FTT-10, MODBUS RTU/TCP, SNMP, M-BUS , język definicji raportów
tabelarycznych i wykresowych) spełniający wymagania programu priorytetowego;
 Roboty towarzyszące przy demontażu okien i remontu kotłowni;
 Montaż liczników – 3 szt.;
W stosunku do Wykonawcy ww. usług wymagane będzie w umowie przeniesienie autorskich praw majątkowych, wg poniższej treści:
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w §… Umowy przenieść na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do każdego Utworu, jak też wszystkich jego części, stworzonego w ramach realizacji przedmiotu Umowy.
2. Każdorazowo do Zlecenia zostanie dołączony Protokół Odbioru zawierający postanowienia w zakresie przeniesienia na Zamawiającego wszelkich majątkowych praw autorskich do wszelkich utworów w szczególności do dokumentów, projektów, raportów, analiz, programów, kodów źródłowych oraz innych utworów, wyników pracy, które powstały w wyniku realizacji Umowy przez Wykonawcę (zwane Wynikami
Pracy) w tym także nieukończonych – począwszy od początku procesu ich tworzenia bądź powstawania.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy oraz znanych w chwili podpisywania Protokołu Odbioru, w tym wymienionych w art. 74 ust.4 oraz – w zakresie nieuregulowanym w art. 74 ust.4 – w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm. (zwanej
dalej: „Prawem autorskim”), na terytorium Polski oraz poza jej granicami.
4. W wyniku przeniesienia praw zgodnie z ustępami powyższymi Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z Utworu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, w ramach całej struktury organizacyjnej Zamawiającego a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania Utworu na rzecz osób/podmiotów trzecich, zarówno w toku
obecnie prowadzonej, jak i przyszłej działalności.
5. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszej Umowie, przez co Strony rozumieją, iż wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest wliczone w wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w §… Umowy.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela: Ks. Rektor Bogusław Suszyło, tel.: 501 676 583,
adres e-mail: bs501676583@gmail.com.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w postaci opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wg poniższego zakresu:
1. Projekt budowlany – w zakresie uwzględniającym specyfikację robót budowlanych, niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.) – w ilości 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej, wraz z pozwoleniem na budowę.
2. Informacja bioz sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1126) – w ilości 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej.
3. STWiORB, przedmiar robót, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) – w ilości 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej.
4. Kosztorys inwestorski wykonany w oparciu o obowiązujące przepisy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym) – w ilości 2 egz. w formie papierowej i 2 egz. w
wersji elektronicznej.
5. Dokumentację w wersji elektronicznej należy wykonać dla w/w opracowania na nośniku CD (1 egz. w formie „tylko do odczytu” np. pdf oraz 1 egz. w formie edytowalnej np. doc, dwg, dxf). W przypadku elementów opracowań wykonanych techniką tradycyjną, bez użycia technik komputerowych oraz decyzji administracyjnych i uzgodnień – należy zeskanować i umieścić na nośniku elektronicznym w formie jpg lub pdf). Kosztorys inwestorski należy zapisać osobno na oddzielnym nośniku.
6. Miejscem odbioru (przekazania) dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę będzie siedziba Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w zakresie przedmiotu zamówienia.
II. Wymagany termin i miejsce wykonania przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności:
1. Termin realizacji zamówienia: opracowanie i złożenie Dokumentacji Projektowej do pozwolenia na budowę do dnia 31.07 2024 r.
2. Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokonywana będzie po dostarczeniu Zamawiającemu wymaganej dokumentacji na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia protokołu odbioru dostarczenia
Dokumentacji Projektowej – 80% wynagrodzenia, z pozostałe 20% wynagrodzenia po wydaniu pozwolenia na budowę.
III. Warunki udziału w postępowaniu:
1. Spełnianie warunków dotyczących:
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b. posiadania wiedzy i doświadczenia,
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
e. niepodlegania wykluczeniu z powodu otwarcia likwidacji lub ogłoszenia upadłości, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego,
f. braku powiązania z zamawiającym osobowo lub kapitałowo zgodnie z zasadą konkurencyjności.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą; spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach lub dokumentach złożonych wraz z ofertą. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, a jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ponadto na ofertę składają się następujące dokumenty:
1. Formularz oferty (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcie umowy w sprawie zamówienia, potwierdzające uprawnienia osoby lub osób podpisujących ofertę o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy, dołączonych do oferty – złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
V. Sposób przygotowania ofert, miejsce i termin ich składania:
Oferty proszę przesłać w formie skanu e-mailem do dnia 23 maja 2024 r. na adres e-mail:
biuro@ekogeo.com.pl.
Oferta musi być podpisana przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Wykonawców wymienionych w rejestrze firmy lub działających na podstawie pełnomocnictwa. Termin związania z oferta: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę, niezależnie od wyniku postępowania.
VI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty netto i brutto za przedmiot zamówienia oraz
stawkę podatku VAT. Cenę brutto należy wpisać cyframi w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto obliczona w oparciu o opis zamówienia musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy dla realizowania przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dokona badania i oceny złożonych ofert, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, której treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego, zostanie odrzucona i nie będzie dalej oceniona.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli cena oferty będzie się wydawać Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie stosował
kryterium cena brutto – 100% co znaczy, że udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu i zawierać będzie niższą cenę brutto.
Oferty będą oceniane poprzez porównanie cen brutto poszczególnych ofert do ceny najniższej wśród zaproponowanych. Najwięcej punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę otrzymując 100 pkt. Liczba punktów każdej następnej ofert zostanie obliczona w następujący
sposób:
C min. brutto
C = ——————————–. x 100
C bad. brutto
gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – najniższa cena (brutto) spośród wszystkich zaproponowanych ofert
C bad. – cena (brutto) oferty badanej
W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
VII. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:
Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany niezwłocznie po upływie terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Oferentów, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres
Oferenta, którego ofertę wybrano.
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający prześle e-mailem na adres oferentów.
Po wyborze oferty Zamawiający zaprosi Oferenta do podpisania umowy. Umowa z zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu do zawarcia umowy będzie traktowane jak odmowa
jej zawarcia.
VIII. Załączniki do zapytania ofertowego:
1. Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zatwierdzam:
Ksiądz Rektor
Bogusław Suszyło

© 2016 Kościół św. Piotra w Lublinie