Dzieło Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej

Osoby uzależnione od alkoholu potrzebują specjalistycznej, ale też i duchowej pomocy w przezwyciężaniu choroby alkoholowej.

Wszyscy, którzy spotykające się z uzależnionymi dobrze wiedzą, jak ciężko jest namówić taką osobę do podjęcia leczenia. Często zamyka się w sobie, nie chce się przyznać do choroby, nie chce skorzystać z pomocnej dłoni. Równie ważne jest także wspieranie i umacnianie tych, którzy rozpoczęli proces zdrowienia i trawnie w trzeźwości.

To doświadczenie pracy z ludźmi uzależnionymi, alkoholikami skłoniło duszpasterzy trzeźwości do zainicjowania Dzieła Modlitewnego Wsparcia Osoby Uzależnionej.

Istotą dzieła jest podjęcie określonej modlitwy za osobę uzależnioną, Bogu tylko wiadomą, w ustalonym dobrowolnie okresie czasu (np. przez miesiąc, rok). Jest to modlitwa o wyzwolenie osoby uzależnionej z nałogu i jej zbawienie [Modlitwa została dopuszczona do druku przez Kurię Metropolitalną w Lublinie dnia 1 czerwca 2012 r. (Nr 346/Gł/2012)].

Wymagane jest odmawianie codziennie przypisanej modlitwy, jednego dziesiątka różańca i spełnianie w intencji osoby uzależnionej uczynków miłosierdzia.

Jak wskazują świadectwa osób, które włączyły się w modlitwę, staje się ona nie tylko duchową pomocą dla uzależnionych, ale i dla samych modlących się. Pozwala im bardziej otwierać się na Miłość Bożą, ufać Bogu, a także kształtować bardziej pozytywny stosunek do ludzi uzależnionych i zniewolonych grzechem.

W dobie nasilającego się zła, licznych uzależnień, koncentrowania się na sobie, podjęcie Dzieła Modlitewnego Wsparcia Osoby Uzależnionej, wypływające z miłości bliźniego, włącza w praktyczne realizowanie Orędzia Miłosierdzia Bożego.

W każdy drugi piątek miesiąca o godz. 18.00 w kościele pw. św. Piotra Apostoła sprawowana jest Msza święta w intencji osób uzaleznionych i ich duchowego wspracia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, a także do włączenia się i propagowania Dzieło Duchowego Wsparcia Osoby Uzależnionej.


 DZIEŁO DUCHOWEGO WSPARCIA OSOBY UZALEŻNIONEJ

Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary (Mt 9,13)

Akt przyjęcia zobowiązań Dzieła

Boże bogaty w Miłosierdzie, wiedziony(-a) pragnieniem niesienia pomocy osobom uzależnionym, zobowiązuję się do duchowego wspierania osoby uzależnionej, której imię jedynie Tobie jest wiadome. Przez ustalony przeze mnie czas (np. 1 miesiąc, 1 rok) będę modlid się codziennie o jej ocalenie formułą Modlitwy i dziesiątkiem Różaoca oraz spełniad w jej intencji uczynki miłosierdzia.

 Zobowiązania Dzieła

1. Modlitwa codzienna
2. Dziesiątek różańca
3. Uczynki miłosierdzia

Modlitwa codzienna

Boże Ojcze, który objawiłeś bogactwo Swego Miłosierdzia w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, Tobie zawieram los osoby uzależnionej, którą wspieram duchowo. Pochyl się nad nią, ulecz jej słabośd, pomóc przezwyciężyd wszelkie zło, pozwól doświadczyd Twego Miłosierdzia, aby w Tobie odnalazła Źródło Nadziei. Amen.
Maryjo, Matko Miłosierdzia – módl się za nami.